نکته1

 

* هرگاه دو یا چند کلمه با هم ترکیب بشود و از ترکیب آنها کلمه ای تازه با مفهوم و معنی دیگری غیر از مفهوم هر یک از اجزاء ترکیب شونده پدید بیاید باید آنها را پیوسته نوشت .

 

بنویسم          ننویسیم             بنویسم              ننویسیم

 

-------------------------------------------------------------------

 

کتابخانه       کتاب خانه           پنجشنبه           پنج شنبه

 

اینجا             این جا                دانشنامه           دانش نامه

 

اینجانب          این جانب            هیچکاره          هیچ کاره

 

نگهداری         نگه داری             یکدیگر             یک دیگر

 

 

 

نکته2

 

 

 

* کلماتی مانند املاء- انشاء- امضاء اجراء - استثناء- ابتداء- انتها ءو...درخط و گویش فارسی ، همزه آخر نوشته و خوانده نمی شود .

 

 

 

نکته 3

 

 

 

* کلماتی که در کاربرد میتوانند جانشین همدیگر شوند      (ارزش همسان دارند)

 

آشکا ر   ( آشکارا)          جهیزیه      ( جهاز )

 

نا امید     ( نومید )           ابزار         ( افزار )

 

جزء       ( جزو )              جارو        ( جاروب )

 

خورش    ( خورشت)         درازی     ( درازا)

 

دکمه       ( تکمه )           آشیان     ( آشیانه )

 

آسیا       ( آسیاب )        رخسار     ( رخساره )

 

بادنجان ( بادمجان )   یقه ( یخه) استانبول ( استامبول)

 

 

 

نکته 4

 

 

 

* « گزار» از گزاردن به معنی ادا کردن و انجام دادن و بجا آوردن

 

مانند : نماز گزار – خدمتگزار – سپاسگزار- حق گزار –    خواب گزار – گزارش – گزاره

 

 

 

« گذار » از گذارن به معنی نهادن، قرار دادن ،وضع کردن و تاسیس کردن است.

 

مانند : بنیان گذار – قیمت گذار – کد گذار – سیاست گذار – گذاشتم – تخم گذار – واگذار – رمز گذار –  شماره گذار

 

 

 

 

نمونه سوالات درس فارسی

نمونه سوالات درس فارسی

 

 

 

1- شش کلمه بنویسید که پسوند گار داشته باشد .؟

 

2-جمع کلمات زیر را بنویسید

 

ولی ...... وکیل ......معبد ...... مثل ..... طالب ........ اکبر......... علت ....... مهدی ......

 

3- برای پسوندهای  داده شده  کلمه ی مناسب بنویسید

 

........... بان      ........ ک       ...... زار ...... مند ......دان ...........چه ........ ستان ......

 

....... چه     ........ ستان      ......... ی

 

4- هم خانواده هر یک از کلمه های زیر را بنویسید

 

صلح .......... شاعر ...... جامعه ........ محفوظ ......... محیط ....... منظور ...... ایران .......

 

5- هر کدام از فعل های زیر کدام حالت و کدام کار را نشان می دهد

 

گریه می کرد ........ نشسته بود ......... تشنه است ......... آرام بود ......... خوشحال بود ....... نشسته بود ......... آرام بود

 

6- سه کلمه بنویسید که معنی پرداخت کرد متفاوت باشد

 

قافیه چیست یک شعر بنویسید و قافیه و حروف قافیه را نشان دهید

 

یک متن از درس  جهان پهلوان را انتخاب کن اسم و صفت  و فعل آن را مشخص کن

 

 

نمونه ای دیگر از املا چهارم ابتدایی

 

 

 

املاچهارم ابتدایی

 

 

 

نسیم آرام می وزید ودست مهربان خود را برسرگل ها وبرگ ها می کشید، گفتم نسیم چه مهربان است.

 

یکی دیگر از سازمان های مهّم وابسته به سازمان ملل متّحد یونسکو نام دارد. یونسکو یک سازمان علمی ، فرهنگی

 

وتربیتی است.

 

غلام رضاتختی مظهرمهربانی وآزادگی یکی ازبزرگترین پهلوانان و ورزشکاران ایرانی است.

 

اگرقرار بودتنها برای غم های خودمان گریه کنیم چند قطره اشک کافی بود و دیگر این همه کیسه های اشکی ما را پر

 

نمی کردند.

 

موقع برگشتن قلی تمام راه ، تا خانه را دوید وقتی به خانه شان رسید مادربزرگش رادید که به انتظار آمدن او جلوی

 

در ایستاده است.

 

وقتی پدر فهمیدکه قانون همه ی فکرم را به خود مشغول کرده است خندید وگفت : قانون چیز خوبی است .

 

چون برای ایجاد وحفظ عدالت لازم است.

 

برگه ، تکّه کاغذ کوچکی است که باید روی آن عنوان مطلب ، نام کتاب وشماره ی صفحه ی آن را یاد داشت کنید.

 

راننده ی اتوبوس باید پشت چراغ قرمز بایستد . بنابراین حتّی اگرمدرسه دیر شده باشد هیچ کس نمی تواند راننده را وادار کند که از چراغ قرمز رد شود.

 

 

 

 

 

موفقیت شما آرزوی ماست

 

 

نمونه متن املا نوبت اولخدا همه‏ی موجودات را دوست دارد ، اگر لطف و محبّت خدا نبود هیچ ابری نمی بارید.سرگذشت او پیوسته سرمشق کسانی است که با دست خالی و با اعتماد به خود و با نیروی پشتکار و اراده وصبر و بردباری می خواهند کارهای بزرگی انجام دهند.کشور ما ایران همواره پیشتاز صلح و دوستی و همکاری بوده است ، در سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران گفت و گوی تمدّن ها را پیشنهاد کرد که جهانیان از آن استقبال کردند.غلامرضا تختی مظهر مهربانی و آزادگی یکی از بزرگترین پهلوانان و ورزشکاران ایرانی است.پدر خندید و گفت: قانون چیز خوبی است ، چون برای ایجاد و حفظ عدالت لازم است.سمیرا پرسید: «چگونه می توانیم مطالب جمع آوری شده را مرتب کنیم»؟ آموزگار پاسخ داد: سوال بسیار خوبی است ، شما می توانید برای اطّلاعاتی که بدست می‏آورید برگه تهیّه کنید.قهرمانان داستانهای ژول ورن مردمانی شریف و دلیرند که برای پیشرفت دانش ، خوش بختی انسانها ، آبادانی جهان و از بین بردن بدی‏ها و بیماری‏ها می کوشند.

 

 

 

 

نمونه سوالات کلاس چهارم

 

 

نمونه سوالات کلاس چهارم                                        آذر ماه88

 

1-یکی ازراههای شناخت محیط زندگی خودودیگران مطالعه ی ...................است .

 

2-کدا م یک ازوسایل یادگیری جغرافیا است  . کره ()  نقشه () عکس () همه ی موارد ()

 

3-آوردن تمام یاقسمتی از زمین بر روی کاغذ را..................می گویند .

 

4-راهنما ی نقشه چه کمکی به مامی کند ؟

 

5-شمال ،جنوب ، مغرب ،و جنوب غربی چهار جهت اصلی هستند  ص() غ()

 

6-یک کره ی جغرافیا رادرنظربگیرید .  علی از ایران به سمت پایین در حرکت است اوبه کدام جهت می رود ؟

 

شمال () جنوب () جنوب غربی () شمال شرقی ()

 

7-قطب نما وسیله ای است که جهت قطب شمال وجنوب رامشخص می کند ص() غ()

 

8-جهت های خواسته شده رابنویسید .

 

(بین شمال وغرب...........)( بین جنوب وشرق............)

 

( بین شمال وشرق.........)                (بین جنوب وغرب............)

 

9-مهمترین مشکل انسان نخستین تهیه ی مکان زندگی بود  .ص()         غ()

 

10-مدتی پس از کشف آتش انسان توانست از آن برای ساختن .....................استفاده کند

 

11-از دیدن نقاشیهایی که روی دیوار غارها به جا مانده است به چه چیزهای می توانیم پی ببریم

 

12-بارواج کشاورزی مردم در کنار رودها و چشمه ها برای خود خانه های دائمی ساختند  ص()       غ()

 

13-فرمان روایان برای اداره ی شهرها به پول نیاز داشتند به همین دلیل از مردم ................می گرفتند

 

14-وقتی که مشاهده می کنید وبرای سؤالی که درذهن شما پیدا می شود پاسخی احتمالی پیشنهاد می کنید شما

 

الف) پرسش تهیه کرده اید ()  ب) فرضیه ساخته اید () ج) مشاهده کرده اید ()    د)نتیجه گرفته اید ()

 

15-موجودات زنده . الف)  به غذانیاز دارد ()  ب) تولیدمثل می کند () ج)  رشدمی کند ()  د)همه ی موارد ()

 

16-سلول چیست ؟

 

17-سلول ها چگونه زیاد می شوند (1)  تخم گذاری می کنند ()   رشد کرده وسپس تقسیم می شوند ()  تولید مثل می کنند ()

 

18-گیاهان غذای خود را در کدام قسمت می سازند (5/0) ساقه ()   ریشه ()   برگ()   تنه ()

 

19-آب چگونه جذب گیاه می شود

 

 

 

20-گیا هان سبز به جز غذایی که برای خود می سازند مقدار زیادی گاز ................هم تولید می کنند

 

21-در مزرعه ی آفتاب گردان کدام یک ازگیاهان زیر علف هرز به حساب می آیند

 

برنج ()    گندم ()     الف وب صحیح است ()   هیچ کدام  ()

 

22-بعضی اوقات برای خوش مزه کردن غذاها از گیاهانی استفاده می کنیم که به آنها ................می گویند

 

23-بهترین زمان برای سمپاشی علیه آفات کدام مرحله است ؟

 

24-چرا برای دفع حشرات نباید از مواد حشره کش به مقدار زیاد استفاده کنیم ؟

 

 

 

25-کربن دی اکسید گازی است که برای غذا سازی گیاهان لازم است        ص()        غ()

 

 

 

موفق باشید

 

 

 

علوم چهارم دبستان  

 

 

1 . کوچکترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده چه نام دارد ؟

 

 

الف) استخوان
ب) سلول
ج) رگ
د ) پوست
 

 

 

2 . میکروسکوپ چیز ها را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد.؟

 

 

الف) 10برابر
ب) 100برابر
ج) هزار برابر
د) 20برابر
 

 

 

3. خاکی در آن گیاه کاشته می شود باید چگونه باشد؟

 

 

الف) خشک باشد
ب)سفت باشد
ج) مرطوب ونمناک باشد
د)موارد الف وب صحیح است
 

 

 

4. بهترین موقع برای سم پاشی آفت ها چه موقع می باشد؟

 

 

الف ) حشره ی بالغ
ب) حشره در تخم
ج) حشره در پیله
د) نوزاد حشره
 

 

 

5 . کدام جانور انگل است؟

 

 

الف)کرم خاکی
ب) ملخ
ج) کرم آسکاریس
د) هیچ کدام
 

 

 

6 . هوای اطراف ما کدام حالت را دارد؟

 

 

الف) جامد
ب) مایع
ج) گاز
د)محلول
 

 

 

7 . در کدام یک از مکان های زیر از آیینه ی بر آمده استفاده می کنند؟

 

 

الف) خیاطی
ب) سرپیچ جاده ها
ج) آزمایشگاه
د)در ساختن کوره ی آفتابی
 

 

 

8 . رشد وتقسیم سلول تا پایان عمر ادامه دارد

 

 

صحیح
غلط  

 

 

9 . گردو خرما وزعفران جزء ادویه ها هستند.

 

 

صحیح
غلط  

 

 

10 . در محلول ها ماده ی حل شونده خود به خود از حلال جدا می شود.

 

 

صحیح
غلط  

 

 

11 . اگر آب دریا را از صافی رد کنیم آب آشامیدنی به دست نمی آید.

 

 

صحیح
غلط  

 

 

12 . جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 

 

*سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به نام ................................. است.
*برای جدا کردن مخلوط آب و شن از ......................................استفاده می کنیم.
*هر قدر زاویه ی بین دو آیینه راکوچک تر کنیم تعداد تصویرها ................. می شوند.  

 

 

13 . اصلاحات زیر را تعریف کنید.

 

 

الف )آوند:......
ب) انگل:..............
ج) باز تابش نور:.....  

 

 

14 . وظیفه ی سلول روده وسلول استخوان را بنویسید.

15 . دو تفاوت موجود زنده وموجود غیر زنده را بنویسید.

16 . در پاییز برگ درختان زرد می شود چه ماده ای در برگ آسیب دیده است؟

17 . دو فایده ی شخم زدن را بنویسید.

18 . کدام یک از کرم ها برای کشاورزی مفیداست؟ چرا؟

19 . کار کشاورزی یعنی....

20 . دو راه مبارزه با آفت را بنویسید

21 . برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه باید کرد؟(دو مورد)

22 . دور جانورانی که مهره دار است خط بکشید .
گنجشک-مرغ- کرمک- گاو- مار- حلزون- پروانه

23 . چه چیز های در بازتابش نور موثر هستند؟

24 . دو فایده ی کوره ی آفتابی را بنویسید.

 

علوم تجربي چهارم ابتدايي

 

 

 

 

بخش 5

 

مخلوط ها

 

 

 

مخلوط چگونه تشکیل  می شود؟:

 

وقتی دو یا چند ماده مختلف با یکدیگر به ترتیبی بیامیزند که ما بتوانیم آنها را از هم جدا کنیم و هر ماده ای خاصیت خود را حفظ کند، مخلوط تشکیل شده است.

 

در مخلوط  ممکن است مواد مخلوط شونده همگی جامد، مایع و یا گاز باشند، یا یکی از مواد جامد و دیگری مایع باشد مثل نمک و آب که مخلوط آب نمک درست می کنند.

 

هوای اطراف ما که گازی شکل است مخلوطی از گازهای مختلف است. بسیاری از خوراکی ها نیز به صورت مخلوط مصرف می شوند.

 

در یک مخلوط، هر ماده تمام خاصیت های خود را حفظ می کند.

 

 

 

مخلوط های یکنواخت (محلول):

 

وقتی یک حبه قند را در آب می اندازید، ذره های قند از هم جدا می شوند و در بین ذره های آب قرار می گیرند و مخلوط یکنواخت درست می کنند. در نتیجه قند در آب حل می شود. به این نوع مخلوط، محلول می گوئیم.

 

ماده حل شونده و ماده حلال:

 

اگر یک قاشق شکر را در آب بریزید و هم بزنید، شکر در آب  حل می شود. در این محلول به شکر ماده حل شونده و به آب ماده حل کننده یا حلال می گویند. محلول شکر در آب یک محلول جامد در مایع و محلول الکل در آب محلول مایع در مایع است.

 

در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود.

 

پرسش های بخش 5

 

پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید.

 

1- کدامیک از مخلوط های زیر محلول است؟

 

روغن در آب

 

نفت و آب

 

نمک و آب

 

نشاسته و آب

 

 

 

2- کدامیک از مخلوط های زیر محلول مایع در مایع است؟

 

آب و روغن زیتون

 

آب و آبلیمو

 

آب و نشاسته

 

آب و اکسیژن

 

 

 

3- آب داغ چه نوع محلولی است؟

 

جامد در مایع

 

مایع در مایع

 

جامد در جامد

 

گاز در مایع

 

 

 

4- بهترین راهی که می توانیم بفهمیم یک مخلوط، محلول است یا نه چیست؟

 

جوشانیدن

 

از صافی رد کردن

 

بی حرکت در جایی قرار دادن

 

با  هم زدن

 

 

 

5- در لیوان شیر یک حبه قند انداختیم و هم زدیم در این محلول به شیر چه می گویند؟

 

حلال

 

حل شونده

 

مخلوط

 

محلول

 

پرسش های تشریحی:

 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید:

 

1- مخلوط چیست؟

 

وقتی دو یا چند ماده با هم بیامیزند و ما بتوانیم به راحتی آنها را جدا کنیم آن مواد با هم مخلوط شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمی دهند.

 

 

 

2- آیا می توانیم روغن مایع و آبلیمو را مایع در مایع بدانیم؟ چرا؟

 

خیر، زیرا این دو مایع در یکدیگر حل نمی شوند و مایع در مایع یک نوع محلول است.

 

 

 

3- به ماده ای که مواد دیگر را در خود حل می کند چه می گویند؟

 

حلال

 

 

 

4- چگونه می فهمیم دو ماده مایع که با هم آمیخته شده اند مخلوط هستند یا محلول؟

 

در صورتی که دو مایع به طور یکنواخت دیده شوند و پس از مدتی که ساکن می مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر یک مایع در مایع دیگر به صورت معلق دیده شود، مخلوط است که پس از ساکن ماندن به تدریج از هم جدا می شوند.

 

 

 

5- مخلوطی نام ببرید که از دو ماده جامد تشکیل شده باشد؟

 

شکر و عدس، نخود و لوبیا

 

 

 

6- مخلوطی از یک ماده جامد و یک مایع نام ببرید که محلول نباشد؟

 

شن و آب

 

 

 

7- هوا یک مخلوط است یا ترکیب؟

 

مخلوط است.

 

 

 

8- در یک محلول آب شیرین آیا مزه سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد؟چرا؟

 

نه، زیرا ذره های قند به آرامی از هم جدا شده و در بین ذره های آب قرار گرفته و مخلوط یکنواختی به دست آمده یعنی قند در آب حل شده.

 

 

 

9- در محلول مواد چگونه پراکنده می شوند؟

 

به طور یکنواخت پراکنده می شوند.

 

 

 

10- آیا در محلول همه موادی که وجود دارند دیده می شوند؟

 

خیر، ماده حل شونده دیده نمی شود.

 

 

 

11- چرا در هوا هیچیک از مواد تشکیل دهنده را نمی بینیم؟

 

زیرا همگی گاز هستند.

 


علوم تجربی چهارم ابتدایی

علوم تجربی چهارم ابتدایی

 

بخش 4 - جانوران بی مهره

 

 

دانستید که جانوران را به دو دسته مهره داران و بی مهرگان تقسیم می کنیم.


جانوران مهره دار:
مانند ماهی ها، دوزیستان، پرندگان و غیره که بدنشان دارای اسکلت از جنس استخوان است.


جانوران بی مهره:
جانورانی هستند که در بدنشان اسکلت استخوانی وجود ندارد. بی مهرگان دسته بزرگی از جانوران را تشکیل می دهند مانند مرجان ها، نرم تنان، خارتنان و حشرات و …


کرم ها و بند پایان:
گروه کرم ها و بندپایان گروه بسیار بزرگی از بی مهرگان هستند که دانشمندان آنها را به طبقات کوچک تر تقسیم کرده اند. کرم ها از لحاظ شکل به سه گروه تقسیم می شوند:
1- کرم های پهن
2- کرم های لوله ای
3- کرم های حلقوی

کرم های پهن :
مانند کرم کدو، بدنشان از قطعه های پهن تشکیل شده است. یک نوع از کرم کدو در روده انسان زندگی می کند و به این موجود که غذای مورد نیاز خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد، انگل می گوئیم.

کرم های لوله ای :
مانند آسکاریس بدن باریکی دارند. کرم آسکاریس در داخل روده انسان زندگی می کند و در همانجا تخم ریزی می کند. تخم ها همراه مدفوع از روده خارج شده و محیط را آلوده می کنند. تخم آسکاریش از راه سبزیجات نشسته و آب آشامیدنی آلوده به بدن منتقل می شوند.

یکی دیگر از کرم های لوله ای انگل کرمک است. کرمک در انتهای لوله گوارش کودکان رشد می کند و باعث خارش شدید می شود.

کرم های حلقوی :
بدن این کرم ها از حلقه های زیادی درست شده است. مانند کرم خاکی. این کرم برای یافتن غذا در خاک حرکت می کند و برای باغچه و زمین کشاورزی مفید است زیرا خاک را جابه جا می کند و هوا را به ذرات خاک می رساند.


بندپایان:
بندپایان شامل حشرات، عنکبوت ها، خرچن گها و هزارپاها می باشند. نمونه هایی از بندپایان در جنگل، دریا و حتی خانه ها یافت می شود مانند مورچه، پروانه، خرچنگ، هزارپا و … بندپایان فراوان ترین گونه جانوران بی مهره هستند.

حشرات 6 پا دارند. عنکبوت ها 8 پا دارند. بعضی سمی و بعضی غیر سمی اند. خرچنگ ها در آب زندگی می کنند پوشش خارجی بدن آنها سفت است. بعضی خرچنگ ها خوراکی هستند. هزارپاها بعضی علف خوار و بعضی گوشتخوارند. هزارپای گوشتخوار، سمی است.

 
پرسش های بخش 4

 

 

جالی خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
1- به جانورانی که در بدن آنها اسکلت استخوان وجود نداشته باشد بی مهره می گویند.
2- به موجود زنده ای که غذای خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد انگل می گویند.
3- نرم تنان در گروه جانوران بی مهره قرار دارند.
4- هشت پا یک جانور بی مهره دریایی است که به گروه بزرگ تر بی مهرگان تعلق دارد و به گروه کوچک تر نرم تنان.
5- عروس دریایی بی مهره ای از جنس مرجان ها است.
6- حشرات بدنشان از 3 قسمت سر و سینه و شکم تشکیل شده، 2 شاخک و 6 پا دارند.
7- کرم کدو از نوع کرم های پهن و کرم خاکی از نوع کرم های حلقوی است.

 پرسش های تشریحی:
1- چه تفاوت مهمی در میان جانواران مهره دار و بی مهره وجود دارد؟

 

 

جانوران مهره دار دارای اسکلتی از جنس استخوان هستند و جانوران بی مهره در بدن خود فاقد این اسکلت استخوانی می باشند.

 2- بدن بی مهرگان ساده تر است یا مهره داران؟

 

 

بی مهرگان

 3- انواع گروه های بی مهرگان را نام ببرید؟

 

 

اسنفج ها، مرجان ها، نرم تنان، خارتنان، کرم ها، بندپایان

 4- مرجان ها چه شباهت هایی با اسفنج ها دارند؟

 

 

هردو گروه در کف دریاها زندگی می کنند و بعضی از گونه های هر یک حرکت دارند.

 5- تخم کرم کدو چگونه از گاو به انسان منتقل می شود؟

 

 

مدفوع آلوده انسان علف هایی را که گاو می خورد آلوده می کند و تخم کرم در بدن حیوان به نوزاد تبدیل می شود و زنده می ماند و با خوردن چنین گوشتی نوزاد کرم کدو به انسان و روده او منتقل شده تبدیل به کردم کدو می شود.

 6- کرم آسکاریس چه می خورد؟

 

 

غذای گوارش یافته را می خورد.

 7- فرق پوشش بدن حلزون با بدن صدف چیست؟

 

 

پوشش بدن حلزون حفره ای است و پوشش بدن صدف دوکفه ای است.

 8- حشرات چه خصوصیات مشترکی دارند؟

 

 

همگی 6 پا و 2 شاخک دارند و بدنشان از سه قسمت تشکیل شده است.

 9- کدام گروه از بی مهرگان به هیچ گروه دیگری شبیه نیستند؟

 

 

خارتنان

 10- چند نوع از خارتنان را نام ببرید؟

 

 

توتیا و ستاره دریایی

 11- اگر قبل از مصرف سبزی آن را ضد عفونی نکنیم، کدام بیماری انگلی در انتظار ماست؟

 

 

به انگل آسکاریس مبتلا می شویم.

 12- یک نوع خرچنگ خوراکی را نام ببرید؟

 

 

میگو

 


زمینهای هموار

زمینهای هموار

اگر خوب به اطراف نگاه کنید، می بینید سطح کره زمین دارای پستی و بلندیهای بسیاری است. پوسته زمین همیشه در حال تغییر است میدانید چگونه؟

 

از یک طرف املاح و موادی که در رودها وجود دارد، در دریاها ته نشین می شود بر اثر گذشت زمان این املاح که ته نشین شده اند به شکل کوههای مرتفع سر از آب بیرون می آورند از طرف دیگر با د و باران این کوهها را می سایند و آنها را هموار می کنند.

 

 

قسمتهایی از سطح زمین را که بر اثر فعالیتهای باد و باران مسطح شده اند، زمینهای هموار می گویند. 2 مثال و نمونه برای زمینهای هموار دشت ها و جلگه ها هستند. دشتها معمولا بین کوهها محاصره شده اند و آب کوههایی که از این رود ها سر چشمه می گیرند، به طرف این دشتها سرازیر می شوند و با موادی که با خود می آورند، خاک دشت را برای کشاورزی مناسب می کنند به همین دلیل خاک دشتها برای کشاورز بسیار مناسب است.

 

 

اما جلگه چیست ؟ گفتیم که جلگه ها نوعی زمین هموار هستند اگر یک طرف زمین هموار،کوه باشد و طرف دیگر آن دریاچه یا دریا باشد به آن زمین هموار جلگه می گویند. جلگه ها هم از نظر کشاورزی و زندگی انسان بسیار مهمند فقط ممکن است قسمتهای ساحلی آن یعنی آن قسمتی که به طرف دریا و دریاچه قراردارد به دلیل شور بودن آب دریاها و در یاچه ها قابل استفاده نباشد.

 

 

 

 

سئوالات بخش 4:

 

 

1- آیا تصور می کنید که سطح کره زمین صاف و هموار است؟

 

خیر، سطح کره زمین دارای پستی و بلندیهای بسیاری است.

 

 

2- پوسته زمین چگونه تغییر می کند؟

 

از یک طرف املاح و موادی که در رودها وجود دارند در دریاها ته نشین می شود و پس از گذشت زمانهای طولانی این املاح که ته نشین شده اند به شکل کوههای مرتفع سر از آب بیرون می آورند، و از طرف دیگر باد و باران این کوهها را می سایند و آنها را هموار می کنند.

 

 

3- زمینهای هموار به چه زمینهایی گفته می شود؟

 

به قسمتهایی از سطح کره زمین را که بر اثر فعالیتهای باد وباران مسطح شده اند زمینهای هموار می گویند.

 

 

4- دشت ها و جلگه ها جزء کدام دسته از زمنیها محسوب می شوند؟

 

زمینهای هموار

 

 

5- کوهها چه نقشی در بوجود آوردن دشتها دارند؟

 

دشتها که جزء زمینهای هموار به حساب می آیند ، معمولاً بین کوهها محاصره شده اند.

 

 

6- چرا خاک دشتها برای کشاورزی بسیار مناسب است؟

 

بدلیل آنکه آبی که از کوهها و از رودهای بالای کوه ، سرچشمه می گیرند به طرف دشتها سرازیر می شوند و با مواد و املاحی که با خود می آورند، زمین دشت را برای کشاورزی مناسب می کنند.

 

 

7- آیا جلگه ها نیز مانند دشتها در میان کوهها قرار گرفته اند؟

 

خیر، تفاوت جلگه با دشت در این است که جلگه ها از یک طرف به دریا یا دریاچه و از طرف دیگر به کوهها محدود می شوند. که به زمین هموار میان کوه و دریا، جلگه می گویند.

 

 

8- شباهت میان جلگه ها و دشت ها چیست؟

 

جلگه ها و دشت ها هر دو از نظر کشاورزی و وجود زمینهای مرغوب و حاصلخیز برای انسان اهمیت دارند و نیاز کشاورزی انسان را بر طرف می سازند.

 

 

9- آیا همه قسمتهای جلگه ها برای کشاورزی مناسب است؟ چرا؟

 

خیر، بدلیل آنکه یک طرف جلگه ها به دریا یا دریاچه ختم می شوند و بخشهای ساحلی این قسمتها بدلیل شور بودن آب دریا و در یاچه ها برای کشاورزی قابل استفاده نیست.

 

 

10- آیا می توانید یک جلگه مثال بزنید؟

 

بله، جلگه خوزستان که از طریق رودهایی که از کوههای زاگرس به طرف خلیج فارس روانند بوجود آورده است.


اصطلاحات جغرافیای چهارم ابتدایی

 

رشته کوه

 

وقتی ردیفی از کوهها با ارتفاعات مختلف در کنارهم قرار بگیرند به آن رشته کوه می گویند. رشته کوهها در جغرافیا بسیار مهمند چون بسیاری از مکانها را با نام رشته کوهها میتوان به سرعت پیدا کرد یا حتی نام بعضی از نقاط دنیا با اسامی رشته کوهها همراه است مانند رشته کوه هیمالیا که در شمال هند قرار دارد و یا رشته کوه آلپ که در جنوب اروپاست. در کشور ما دورشته بسیار معروف است. شما نام آن رامی دانید؟ رشته کوه البرزو زاگرسرشته کوه البرز مانند دیواری در شمال ایران قرار گرفته و زاگرس از شمال غربی به طرف جنوب شرقی امتداد دارد. در ارتفاعات بلند رشته کوهها هر ساله مقدار زیادی برف ذخیره میشود که آب مورد نیاز زمینهای کشاورزی و یا آب معدنی را در طول سال تأمین میکند.

 

 

به خاطر وجود آب در پای کوهها شهرهای پرجمعیت بیشتر در همین مناطق هستند چون وجود منبع همیشگی که آب مورد نیاز شهر را تأمین می کند بسیارمهم است زندگی درمناطق کوهستانی چندان ساده نیست به علت افزایش سرما در مناطق مرتفع کسی زندگی نمی کند. فقط دامداران و دامپروران که زندگی کوچ نشینی و ایلی دارند همراه با گله های دام خود به دامنه کوه یعنی به ییلاق می روند و با شروع فصل سرما به قسمتهای کوهپایه یعنی قشلاق باز می گردند .

 

 

آیا می دانید به کدام قسمت کوه ، قله و به کدام قسمت کوهپایه می گویند ؟

 

بلندترین نقطة‌کوه را قله می گویند و آن قسمتهایی که به زمینهای هموار پای کوه وصل شده ، کوهپایه نام دارد .

 

 

 

 

 

سئوالات بخش 3 :

 

 

1ـ رشته کوه را تعریف کنید ؟

 

وقتی ردیفی از کوهها با ارتفاعات مختلف در کنار هم قرار بگیرند و مانند زنجیر به هم متصل باشند ، به این کوهها ، رشته کوه می گویند .

 

 

2ـ شناخت رشته کوهها از چه اهمیتی برخوردارند ؟

 

شناخت رشته کوهها بسیار مهم است ، چون بسیاری از مکانها را با نام رشته کوهها می توان به سرعت پیدا کرد .

 

 

3ـ دو رشته کوه معروف ایران و دو رشته کوه شناخته دنیا را مثال بزنید ؟

 

 

5- آیا متوانید دو قله بلند زاگرس را مثال بزنید؟

 

دو قله زرد کوه و دنا.

 

 

6- مناطق بلند کوهستانی و ارتفاعات از چه آب و هوایی بر خوردارند؟

 

در این ارتفاعات بلند همه ساله مقدار زیادی برف ذخیره می شود که میتواند آب مورد نیاز زمنیهای کشاورزی و یا آب معدنی را در طول سال تأمین می کند.

 

 

7- آیا وجود آب در پای کوهها در میزان جذب جمعیت و زندگی شهری و روستایی تأثیر قابل توجهی دارد؟

 

بله ، بدلیل وجود آب در پای کوهها مردم جذب این مناطق شده و با ایجاد کشاورزی و یا ایجاد آبادانی، شهرهای پرجمعیت را بوجود می آوردند.

 

 

8- قله را تعریف کنید و از میان قله های مرتفع ایران یک مثال بزنید ؟

 

بلند ترین نقطه کوه را قله کوه می گویند. قله دماوند که از جمله بلندترین قله های رشته کوه البرز است .

 

 

9- دامنة کوه چه تفاوتی با کوهپایه دارد ؟

 

سرازیریهای تند کوه را دامنة کوه می گویند . ولی کوهپایه قسمتهایی از دامنة کوه است که به زمینهای هموار پای کوه وصل شده است.

 

 

 

10- دامپروران و دامداران کوچ نشین به چه شکل از دامنه و کوهپایه بهره می گیرند؟

 

بدلیل اینکه در مناطق بسیار مرتفع کوهها ( قله ها) سر ما بسیار زیاد است کسی زندگی نمی کند. ولی کوچ نشینان همراه با گله های دام خود به دامنه کوه یعنی به ییلاق میروند با شروع فصل سرما به قسمتهای کوهپایه یعنی قشلاق باز می گردند.

 

 تاريخ : سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ | 22:1 | نویسنده : اقای محمد رضا خانیان |
  • اخبار
  • قالب بلاگفا