باغچه بان مرد بزرگی بود که با قلب روشن و اندیشه ی توانای خود، دریچه ای از امید و  آرزو به دنیای تیره و خاموش بسیاری از کودکان کشور ما باز کرد.

 

صدای صلوات تماشاچیان ایرانی ، سالن کشتی را پر کرد. او به نشانه ی احترام دست خود را به گوشه ی تشک کشتی زد و بر لب ها و پیشانی خود گذاشت.

 

شهر بی قانون نمی تواند وجود داشته باشد، چون به محض این که آدم ها دور هم جمع می شوند، برای خودشان قانون درست می کنند.

 

بوعلی گفت: (( مرا پیش  امیرزاده ببرید اما قبلا به او بگویید که قصابی برای ذبح کردن او خواهد آمد.، یک ساطور ، چند کارد و یک پیش بند خون آلود قصابی هم برایم تهیه کنید.))

 

هنوز هم کسانی که از البرز کوه می گذرند ، نام آرش را با افتخار صدا می کنند. سنگ ها ، دره ها و چشمه ها نیز هم صدا با آنان می گویند: ((آرش ، آرش))

 

در سفر پرستوها خطرهای زیادی وجود دارد که یکی از این خطرها تغییرات هواست و دیگری حمله ی پرندگان شکاری مانند عقاب و شاهین و قرقی است.

 

در روزگار پیشین ، توانگران و زورمندان ستمگر ، تهی دستان درمانده را به بیگاری وا می داشتند و به رایگان یا با مزدی ناچیز ، از کار و دسترنج آنان بهره مند می شدند.

 

گوینده ی بسیاری از مثل ها روشن نیست ولی این مثل ها نتیجه ی اندیشه ی مردمان هر دوره اند، به همین دلیل بعضی از آن ها در مناطق گوناگون به شکل های متفاوتی رواج دارند.

 

کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی:

کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی:

 

محل و محله   -    احترام  و محترم

 

فعال  و  فعالیت  -   طفل  و اطفال

 

ولی  و  اولیا   -  فکر  و افکار

 

مدرسه و مدارس   -  حال و احوال

 

معروف و معرف  -  صلح  و مصالحه

 

محیط  و احاطه  -  اختراع  و مخترع

 

حفظ ، حافظ  ، محافظ و محافظت

 

نظم ، ناظم ، منظم و تنظیم

 

عجیب و عجایب  – خارج ، خروج و مخرج

 

عدل ، عادل و عدالت

 

مسئله و مسائل  – لحظه و لحظات

 

ضعیف ، ضعف و ضعفا

 

شجاع و شجاعت  – مرمت و ترمیم

 

صدمه و صدمات – معالجه و علاج

 

هاجر ، مهاجر و هجرت  – منتظر و انتظار

 

غروب ، غرب و مغرب

نمونه سوالات پایان هفته کلاس چهارم(علوم) آذر ماه

 

 

 

سئوال علوم

 

 

 

 

 

 

1-وقتی که مشاهده می کنید وبرای سؤالی که درذهن شما پیدا می شود پاسخی احتمالی پیشنهاد می کنید شما

 

 

 

الف) پرسش تهیه کرده اید ()  ب) فرضیه ساخته اید () ج) مشاهده کرده اید ()    د)نتیجه گرفته اید ()

 

 

 

 

 

 

 

2-موجودات زنده . الف)  به غذانیاز دارد ()  ب) تولیدمثل می کند () ج)  رشدمی کند ()  د)همه ی موارد ()

 

 

 

3-سلول چیست ؟

 

 

 

4-سلول ها چگونه زیاد می شوند (1)  تخم گذاری می کنند ()   رشد کرده وسپس تقسیم می شوند ()  تولید مثل می کنند ()

 

 

 

5-گیاهان غذای خود را در کدام قسمت می سازند (5/0) ساقه ()   ریشه ()   برگ()   تنه ()

 

 

 

6-آب چگونه جذب گیاه می شود؟

 

 

 

 

 

 

 

7-گیا هان سبز به جز غذایی که برای خود می سازند مقدار زیادی گاز ................هم تولید می کنند

 

 

 

 

 

 

 

8-در مزرعه ی آفتاب گردان کدام یک ازگیاهان زیر علف هرز به حساب می آیند

 

 

 

 

 

 

 

برنج ()    گندم ()     الف وب صحیح است ()   هیچ کدام  ()

 

 

 

 

 

 

 

9-بعضی اوقات برای خوش مزه کردن غذاها از گیاهانی استفاده می کنیم که به آنها ................می گویند

 

 

 

 

 

 

 

10-بهترین زمان برای سمپاشی علیه آفات کدام مرحله است ؟

 

 

 

 

 

 

 

11-چرا برای دفع حشرات نباید از مواد حشره کش به مقدار زیاد استفاده کنیم ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-کربن دی اکسید گازی است که برای غذا سازی گیاهان لازم است .

 

 

 

ص()        غ()

 

نمونه سوالات پایان هفته کلاس چهارم(جغرافی-تاریخ)

 

با نام خدا

 

نمونه سوالات پایان هفته کلاس چهارم ..................                                     آذر ماه89

 

 

 

سئوال جغرافی

 

 

 

1-یکی ازراههای شناخت محیط زندگی خودودیگران مطالعه ی ...................است .

 

 

 

2-کدا م یک ازوسایل یادگیری جغرافیا از بقیه مهم تر است ؟

 

 

 

کره ()               نقشه ()            عکس ()           فیلم ()

 

 

3- کشیدن تمام یاقسمتی از شکل زمین بر روی کاغذ را..................می گویند .

 

 

 

4-راهنما ی نقشه چه کمکی به مامی کند ؟

 

 

 

5-شمال ،جنوب ، مغرب ،و جنوب غربی چهار جهت اصلی هستند؟

 

 

 

 

 

ص()           غ()

 

 

 

6-یک کره ی جغرافیا رادرنظربگیرید .بیژن از مرکز ایران به سمت پایین در حال حرکت است اوبه کدام جهت می رود ؟

 

 

 

شمال ()      جنوب ()       جنوب غربی ()                شمال شرقی ()

 

 

 

7-قطب نما وسیله ای است که جهت قطب شمال وجنوب رامشخص می کند     ص()      غ()

 

 

 

8-جهت های خواسته شده رابنویسید .

 

 

(بین شمال وغرب...........)              ( بین جنوب وشرق............)

 

 

 

( بین شمال وشرق.........)                (بین جنوب وغرب............)

 

 

 

سئوال تاریخ

 

 

 

9-مهمترین مشکل انسان نخستین تهیه ی مکان زندگی بود .ص()     غ()

 

 

 

10-مدتی پس از کشف آتش انسان توانست از آن برای ساختن .....................استفاده کند

 

 

 

11-از دیدن نقاشیهایی که روی دیوار غارها به جا مانده است به چه چیزهای می توانیم پی ببریم ؟

 

 

 

12-بارواج کشاورزی مردم در کنار رودها و چشمه ها برای خود خانه های دائمی ساختند ص()       غ()

 

 

 

13-فرمان روایان برای اداره ی شهرها به پول نیاز داشتند به همین دلیل از مردم ................می گرفتند

 

 

ارزشیابی درس : هدیه های آسمان

  

ارزشیابی درس : هدیه های آسمان

 

1 - اگر بخواهی نعمتهایی را که خدا به تو داده را نام ببری ،چه چیزهایی نام می بری ؟

 

 

2 - اگر بخواهی داستان بچه خرگوشها را ادامه دهی و آنها را خوشحال کنی ، چه می نویسی ؟

 

 

3 - موقعی که در نماز جماعت مدرسه ات شرکت می کنی چه احساسی داری ؟

 

 

4 – شجاع کسی است که به جای اذیّت کردن دیگران ..............................

 

 

5 – اگر روزی امام زمان (عج) را ببینی از ایشان چه درخواستی  می کنی؟(به صورت دعا بنویس )

 

 

6 – دلت می خواهد دوستانت چگونه با تو رفتار کنند .

 

 

7 – برای قدر دانی از محبتهای مادرت چه می کنی ؟

 

 

8 – در باره رفتار جاجول در صفحه 31 کتاب کار توضیح بدهید .

 

  

 

 

ارزشیابی درس : هدیه های آسمان

 

1- خداوند مهربان برای بر طرف شدن نیازهایت چه امکانات و تواناییهایی به تو دا ده است؟

 

 

2 - چرا مادر حضرت موسی(ع)هنگام به آب انداختن اونگران نبود؟و امید وار بود؟

 

 

3 - من میتوانم با خدای مهربان خود گفتگو کنم و به اوبگویم. . .

 

 

4 – چند مورد از  آداب رفتن به مسجد یا زیارتگاه رابنویسید. (صفحه 22 کتاب کار )

 

 

5 – اگر روزی امام زمان (عج) را ببینی از ایشان چه درخواستی  می کنی؟(به صورت دعا بنویس )

 

 

6 – چکار کنیم که بازی کردن ما باعث آزار و اذیت دیگران نشود؟ 

 

 

7 – در مورد تصاویر صفحه19کتاب کار   توضیح بده. 

 

 

8 – به شعر و تصویر درس 4( امید من...) نگاه کن یک قسمت از شعر را که بیشتر دوست داری را بنویس.

 

نمونه سوالات درس  هدیه های آسمان پایه ی چهارم

 

1 – به نظر تو نوزاد با خنده و گریه ی خود چه چیزهایی را به پدر و مادر می فهماند ؟

 

2 – اگر بخواهی داستان بچه خرگوشها را ادامه دهی و آنها را خوشحال کنی ، چه می نویسی ؟

 

3 – چرا مادر حضرت موسی (ع) هنگام به آب انداختن او امیدوار بود؟

 

4 – موقعی که در نماز جماعت مدرسه ات شرکت می کنی ، نمازت را چگونه می خوانی و چه احساسی داری ؟

 

5 – در مسجد محله ی شما چه فعالیتهایی انجام می شود ؟

 

6 – هنگام رفتن به مسجد یا زیارتگاه چه کارهایی انجام می دهی ؟

 

7 – نام چند مسجد را که می شناسی ، بنویس ؟

 

8 – رعد و برق شدیدی شده بود ، همه وحشت کرده بودند ، بعد از مدتی مادر علی به نماز ایستاد ، در حالی که موقع نماز نبود ، تو فکر می کنی او چه نمازی می خواند ؟

 

9 – اگر بخواهی نعمتهایی را که خدا به تو داده را نام ببری ،چه چیزهایی نام می بری ؟

 

10 – چه کار کنیم که بازی ما باعث اذیت و آزار دیگران نشود ؟

 

11 – فکر می کنی در مقابل بد رفتاری دیگران ما باید چگونه رفتار کنیم ؟

 

12 – مریم می خواست نماز بخواند اما آب قطع شده بود و هیچ آبی در خانه نداشتند، حالا مریم می تواند بجای وضو..............

 

13 – وقتی کبوتران را بر روی گنبد طلایی حرم امام رضا (ع) می بینی ، چه احساسی داری ؟

 

14- شجاع کسی است که به جای اذیّت کردن دیگران ..............................

 

15- برای برگزاری جشن عید مبعث چه پیشنهادهایی داری ؟بنویس .

 

16-دلت می خواهد دوستانت چگونه با تو رفتار کنند .

 

17- دوست شما چه خصوصیات خوبی دارد ؟می توانی چند مورد را بنویسی .

 

18- اگر روزی امام زمان (عج) را ببینی از ایشان چه درخواستی می کنی ؟

 

19- برای قدر دانی از محبتهای مادرت چه می کنی ؟

 

20- از کدام قسمت درس (دستهای مادر ) خوشت آمد آن را بنویس .

 

21- چرا حضرت محمد (ص) خانواده خود را بسیار دوست می داشت ؟

 

22- در باره رفتار جاجول در صفحه 31 کتاب کار توضیح بدهید .

 

23- برای اینکه خداوند از تو راضی و خشنود باشد چه کارهایی انجام می دهی ؟

 

24- چند آرزو برای دوستت بکن و آنها را بنویس .

 

25- به شعر و تصویر درس 4 (امید من ) نگاه کن و یک قسمت از شعر را که بیشتر دوست داری بنویس .

 

 

 

 

 

 

جغرافی

 

21-برای استفاده از نقشه باید به .......................... توجه کرد.الف-کتاب جغرافیا      ب- کره زمین       ج- راهنمای نقشه      د-هیچکدام22-کدام یک از جهات زیر اصلی نیست؟الف-جنوب        ب-جنوب شرقی         ج- مشرق                       د- شمال

23-به پستی ها و بلندیهای زمین ...................میگویند.الف-رشته کوه      ب- قله                    ج- دشت                      د- ناهمواری-24- رشته کوه زاگرس در ................ایران قرار دارد.الف-شمال      ب- شمال غربی         ج- شمال شرقی                 د- مغرب-25- بلندترین قله ایران ........................نام دارد.الف- سبلان  ب- الوند                     ج- دماوند                             د- زردکوه-26- به شن، ماسه ، گل ولایی که رودها به همرا ه میبرند.................میگویند.الف-آبرفت         ب-  جلگه                    ج- جویبار                   د-هیچکدام27- وقتی که هوا روبه گرمی میگذارد دامپروران گله ها ی خود را به جاهای..............و......... می برند.الف-سردسیر –ییلاق   ب-سردسیر –قشلاق      ج- گرمسیر-ییلاق                  د-گرمسیر –قشلاق28-  در نقشه جهت شمال در سمت ..........قرار دارد.الف-پایین               ب-راست            ج- چپ              د- بالا-29- کوچکترین ناحیه آب و هوایی ایران.............نام دارد.الف- خزری  ب- ناحیه گرم و خشک    ج-  کوهستانی           د- هیچکدام30- کدام جلگه در کناردر یای خزر قرار دارد؟الف- گرگان    ب- خوزستان    ج-گیلان                د- الف و ج درست است

 

  

تاریخ ومدنی

 

31-............اولین و...................دومین حیوانی بودند که اهلی شدند.الف-گاو-گوسفند              ب-گوسفند –بز               ج- سگ –گوسفند                 د-اسب- گاو-32- چه چیز سبب به وجود آمدن روستاها گردید ؟الف-جریانداشتن رودها در دامنه کوهها   ب-حفاطت از زمینها کشاورزیج- بدست آوردن غذا                                      د-گرسنه ماندن انسانها33- مجسمه شیر سنگی واقع در همدان مربوط به کدام دوره میباشد ؟الف-پارت              ب-پارس                    ج- هخامنش             د- ماد34- چه کسی اولین قانون برای اداره شهرها را در سنگ نوشته ای درمیادین شهرها قرار  داد ؟الف-فرعون      ب- حمورابی            ج-حضرت محمد              د-  کوروش35- قبر فرعونها درکجا قرار دارد ؟   الف-مکه    ب-مدینه        ج- کربلا      د-اهرام مصر-36- چه کسی حکومت ماد را شکست داد ؟الف-هخامنش    ب- کوروش              ج- فرعون                     د-هیچکدام-37- دومین خانواده ای که ما در آن زندگی میکنیم چه نام دارد ؟الف-مسجد                       ب-پارک                    ج-خانه                    د-هیچکدام-38- جایی که پیشنماز موقع نماز خواندن می ایستد چه نام دارد ؟الف- مسجد          ب- منبر               ج- محراب              د- الف و ب درست است39- چرا مسجد نمونه کوچکی از یک جامعه اسلامی است؟الف-زیرا در آن خدا پرستی وجود دارد                                         ب-زیرا در آن نظم وجود داردج-زیرا در آن آموزش وجود دارد                                                      د-همه موارد صحیح است-40 - روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟الف- شرکت در نماز جمعه    ب-  استراحت و تفریح    ج- خوابیدن        د- الف و ب درست است

 

  

علوم

 

41- سم پاشی در کدام یک از زمانهای زیر مفید است ؟الف- مرحله تخم گذاری    ب-  مرحله نوزادی        ج-  مرحله پیله              د-مرحله حشره بالغ42- تفاوت اندازه بدن فیل و موش در چیست ؟الف- بزرگی سلولها         ب-  تعداد سلولها        ج-  نوع سلولها                    د- مواد داخل سلولها-43- کدام یک از حالتهای زیر محلول میباشد؟الف-مخلوط آب و شکر  ب- مخلوط آ ب و روغن        ج- مخلوط آب و نشاسته         د-هیچکدام-44- سلولها به چه وسیله ای رشد و تولید مثل میکنند؟الف-تخمگذاری            ب- بچه زایی                  ج-  تقسیم سلول                    د-همه موارد-45- در سر پیچ جاده ها از چه نوع آیینه استفاده میکنند ؟الف-تخت                     ب-  بر آمده                     ج- فرورفته                د-همه موارد-46- ستاره در یایی مربوط به کدام گروه از جانوران است؟الف- نرم تنان           ب- خار تنان          ج-  کیسه تنان               د- اسفنجها-47- کدام کرم از راه سبزیها و میوه های خوب شسته نشده وارد بدن انسان می شود ؟الف- کرم کدو              ب- کرم آسکاریس                ب-کرمک                  د- کرم خاکی-48- پرورش دادن کدام یک از جانوران زیر برای از بین بردن آفتها مفید است ؟الف- ملخ                   ب- گوسفند                  ج-  پروانه                     د- عنکبوت49- هوا ی اطراف ما کدام حالت مواد را دارد ؟  الف- مایع     ب- گاز      ج-جامد       د- محلول.50- فراوانترین گروه بند پایان کدام ها هستند؟الف- خرچنگها                  ب-  عنکبوتها            ج-  هزارپاها       د- حشرات

 

  

ریاضی

 

51-در عدد  69453024 رقم 3 در چه مرتبه ای قرار دارد ؟الف- یکان صدگان     ب- دهگان صدگان          ج-  صدگان صدگان                د- یکان میلیونها----------------------------------------------------------------------52- نیمساز ...............است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند.الف- پاره خطی                  ب-  خط خمیده ای                 ج-  نیم خطی                    د- ضلعی53- اگر طول ضلعهای زاویه را بیشتر کنیم اندازه زاویه آن چه تغییری میکند؟الف- باز میشود    ب- کوچکتر میشود                   ج- تغییر نمیکند                  د-بزرگتر میشود-54- برای کدام یک از خطهای زیر عمود منصف میتوان رسم کرد؟الف-نیم خط         ب-    پاره خط    ج-      خطراست                د-  هیچکدام55-کدام جواب برای تقسیم 7 :46536  صحیح می باشد ؟الف-6684             ب- 7684               ج- 7648                  د-664856-کدام جواب برای تساوی….. =(78*209)+(236*54) صحیح میباشد؟الف-12744          ب-16302                ج- 29046              د- 27604-57-یک اتومبیل در 5 ساعت 845 کیلومتر طی کرده است در یک ساعت چقدر راه رفته است؟الف- 169             ب-196                    ج-109                  د- 106-58-مریم 29 کیلوگرم وزن دارد اگر پدرش از 4 برابر وزن او 8 کیلوگرم کمتر باشد پدر مریم چند کیلو گرم وزن دارد ؟الف- 232      ب- 108            ج-  116                        د-  3259- به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه میگویند؟الف- ذوزنقه             ب-  مربع                    ج-  لوزی                   د- مستطیل 

نام و نام خانوادگی:

 

  

باسمه تعالی

 

  

نام آزمون: انشاء فارسی

 

 
 

 

ردیف 

سوالات 

بارم
 

 

1 

با کلمات زیر جمله بسازید:

 

پزشک:

 

ورزشکار:

 

عرض: 

1/5
 

 

2 

شعر روبرو را توضیح دهید:

 

علم چندان که بیشتر خوانی                چون علم در تو نیست نادانی 

1
 

 

3 

در جمله روبرو منادا را معلوم کنید:

 

سعدیا مردم نکونام نمیرد هرگز 

1
 

 

4 

دو کلمه بنویسید که شکل گفتاری و نوشتاری آن تفاوت دارد.

 

1:

 

2: 

1
 

 

5 

کلمه های درهم ریخته را مرتب نمایید:

 

(مردم- هرچند- به سراغ- دقیقه- شیرهای آب- می رفتند) 

1
 

 

6 

مخالف کلمه های زیر را بنویسید:

 

غم(      ) سیراب(       ) کوتاه(    ) قطع(    ) 

1
 

 

7 

برای کلمات زیر هم معنی بنویسید:

 

کاشف(     ) اسراف(        ) مرتب(   ) ارض(   ) 

1
 

 

8 

زیر کلمه ای که با دیگران ارتباط ندارد خط بکشید:

 

(شعر- بیت- داستان- قافیه) 

0/5
 

 

9 

برای کلمه های زیر دو صفت بنویسید:

 

قانون(      ) شب(        ) فکر(        ) گل(     ) 

2
 

 

10 

از دو موضوع زیر یکی راانتخاب کرده و در ده خط توضیح دهید:

 

الف) یکی از داستان های ابوعلی سینا را به طور خلاصه بنویسید.

 

ب) راه درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف را توضیح دهید.

 

 10 

 

 

نوشته شده در یکشنبه 19/2/89ساعت 4:55 عصر توسط فهیمه شکری نظرات ( 2 ) |


نمونه سوال آزمون علمی جهارم دبستان(قسمت دوم)

22-کدام یک از موارد زیر مشکلات خانواده های پر جمعیت است ؟

 

الف) هزینه های بیشتر          ب) سروصدای زیادتر        ج)استراحت کم تر          د) هرسه مورد

 

23-کدام یک از کارهای زیر فقط مخصوص روز جمعه است ؟

 

الف) دیدن اقوام                 ب)گردش                     ج )نماز جمعه                د) نظافت

 

24-تشکیل برنامه ی نماز جماعت و گروه های هنری در مدرسه به عهده ی کیست ؟

 

الف )مربی پرورشی           ب) مدیر                         ج) ناظم                      د)  دفتر دار

 

25- مسجد نمونه ی کوچکی از چه جامعه ای است ؟

 

الف)شهری                  ب)  اسلامی                         ج) روستایی                 د) ایلی

 

26-دومین جامعه ای که کودکان در آن زندگی می کنند  کدام است ؟

 

الف) خانواده              ب) مسجد                            ج)مدرسه                      د)کشور

 

27- کدام گزینه عدد" دویست وپنج هزار و پنجاه و دو "را نشان می دهد ؟

 

الف)20052               ب )200502                 ج) 20552               د)205052

 

28- ارزش مکانی رقم 3 در کدام یک از عدد های زیر بیشتر است ؟

 

الف ) 593120         ب ) 236541                 ج )358049               د ) 976351

 

29-کوچکترین عدد 5 رقمی که رقم های آن تکراری نباشد کدام است ؟

 

الف ) 12345         ب )   10234                    ج ) 12340                د ) 01234

 

30- کدام زاویه از بقیه ی زاویه ها کوچکتر است ؟

 

الف )زاویه  تند     ب )زاویه  راست                     ج)زاویه  باز               د)زاویه قائمه

 

31- پاسخ ضرب      =300×504  کدام گزینه است ؟

 

الف )150012       ب )  151200                 ج )  150120              د ) 151300

 

32- جمع 350+42 با کدام ضرب زیر برابر است ؟.

 

الف ) 5×56             ب )  55×8                 ج ) 56×7                د )65×7

 

33-دو خط که زاویه بین آن ها راست باشد دو خط ......................... بر هم نامیده می شود ؟

 

الف )موازی           ب ) عمود                       ج )  عمود منصف          د )نیمساز

 

34-قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند قلب او در هر ساعت چند بار می زند ؟

 

الف ) 6900   بار        ب )  690  بار              ج ) 6009 بار            د )6900  بار

 

35- سلول های بدن انسان از چه راهی زیاد می شود ؟

 

الف ) جوانه زدن              ب )  تقسیم شدن         ج ) خرد شدن        د )بزرگ شدن

 

36- محل غذا سازی گیاهان کدام است ؟

 

الف ) ریشه                     ب ) ساقه                  ج )گل                   د )برگ

 

37-کدام یک فراوان ترین جانوران روی زمین هستند؟

 

الف )کرم ها          ب )بند پایان            ج )اسفنج ها                  د )خار تنان

 

38- کدام مخلوط یکنواخت است ؟

 

الف )لوبیا و عدس             ب )سالاد               ج ) نمک درآب                د )روغن وآب

 

39 - آینه مورد استفاده در کوره آفتابی از چه نوعی است ؟

 

الف)فرورفته o       ب) تختo             ج ) برآمدهo

 

40- قسمت مایع سلول که شبیه سفیده تخم مرغ است چه نام دارد ؟

 

الف) سیتوپلاسم o           ب) هستهo             ج ) پوسته o

 

41- محل غذاسازی گیاهان .......... است .

 

الف) ساقه                  ب) برگo            ج ) میوه o

 

42- چرا برگ گیاهان سبز رنگ است ؟

 

الف) نورخورشید o             ب) هوا o                ج ) سبزینه o

 

43- کدامیک از مخلوط های زیر محلول است ؟

 

الف) آب و نمک  o                  ب) آب و شن o                    ج ) آب و براده آهن o

 

44- کدام یک از مخلوط های زیر محلول یکنواخت می باشد؟

 

الف: سنگ نمک در آب ()        ب : چای شیرین ()             ج : روغن زیتون در آبلیمو ()            د : نفت در آب ()

 

45- مهم ترین و بهترین زمان برای سم پاشی و از بین بردن حشره و آفت ها چه موقع می باشد؟

 

الف : حشره ی بالغ()                ب: تخم حشره ()               ج: پیله ()                          د: نوزاد حشره ()

 

46- در جمله ی "ای توانایی که به ما توانایی بخشیده ای ،مرا یاری کن " منادا کدام است ؟

 

الف ) ما                  ب ) ای توانایی                ج )توانایی            د )بخشیده ای

 

47-کدام کلمه هم خانواده جامعه نمی باشد؟

 

الف )صا لح              ب ) اجتماع                    ج )مجموع           د ) جماعت

 

48-کدام کلمه با بقیه ی کلمه ها ارتباط ندارد ؟

 

الف )شعر               ب )بیت                          ج ) قافیه            د ) داستان

 

49- شعر " بنی آدم اعضای یک پیکرند                    که در آفرینش زیک گوهرند  "    از کیست ؟

 

الف ) سعدی           ب ) حافظ                      ج )فردوسی         د )نظامی

 

50- کدام کلمه با بقیه فرق دارد .

 

الف ) علی وار                   ب ) برادر وار                      ج ) دیوار             د ) بزرگوار

 

موفق باشی

 

نوشته شده در جمعه 20/1/89ساعت 11:41 عصر توسط فهیمه شکری نظرات ( 0 ) |


نمونه سوال آزمون علمی جهارم دبستان (قسمت اول)

نمونه سوال آزمون علمی جهارم دبستان

 

1- معنی کلمه سماءکدا م است :

 

الف)کوه ها                     ب)آسمان                    ج) زمین                               د) چشمه

 

2- کدام کلمه زیر به معنی « صالحات » می باشد:

 

الف ) کارهای خوب              ب) کارهای سخت          ج) کار نیک             د) انجام دادن

 

3- بزر گترین و مهم ترین مسجد اسلامی کدام یک از موارد زیر است:

 

الف) مسجد کوفه           ب) مسجد الاقصی         ج ) مسجد الحرام          د) مسجدالنبی

 

4- نماز آیات در چه هنگام خوانده می شود؟

 

ا لف) خورشید گرفتگی     ب) ماه گرفتگی             ج)زلزله                 د) همه موارد

 

5-چرا مادر حضرت موسی هنگام به آب انداختن او ، امیدوار بود؟

 

ا لف ) چون آب رودخانه آرام حرکت می کرد            ب) چون خواهر موسی مراقب او بود

 

ج) چون می دانست فرعون کودکش را نجات خواهد داد

 

 

 

د) چون به لطف و مهربانی خداوند بزرگ ایمان داشت و امیدوار بود

 

6- در شبانه روز چند رکعت نماز می خوانیم ؟

 

الف) 16 رکعت         ب) 17 رکعت               ج) 15 رکعت                              د) 14 رکعت

 

7- در چه زمانی باید به جای وضو ، تیمم کرد؟

 

الف) آب نبود                  ب) نداشتن وقت کافی برای وضو                   ج) درگیری با دشمن               د) همه موارد

 

8- کدام یک از وسایل زیر جزء یادگیری جغرافیا نیست؟

 

الف) فیلم                   ب) عکس                 ج) نقشه                           د) گونیا

 

9- معنی هر رنگ یا هر نشانه را که در پایین نقشه نوشته می شود چه می گویند .

 

الف) شکل نقشه  ب) علامت نقشه            ج) راهنمای نقشه                  د) جهت نقشه

 

10- بین دو جهت فرعی شمال غربی و شمال شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد ؟

 

الف) جنوب               ب) شمال                       ج) مشرق                     د) مغرب

 

11- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟

 

الف) دماوند              ب)زرد کوه                      ج) دنا                          د) سهند

 

12- شن وماسه و گل و لایی که رودها به همراه می برند چه نامیده می شود ؟

 

الف) جلگه             ب) آبرفت                   ج) رود                               د) دشت

 

 

 

13- در کدام ناحیه بیشتر ماههای سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوهها می نشیند؟

 

الف: ناحیه کوهستانی()     ب: ناحیه خزری()     ج: ناحیه گرم و خشک()   د: ناحیه معتدل()

 

14- اوّلین ابزارهای ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

 

الف) سنگ                          ب) آهن             ج) چوب                       د) چرم

 

15-انسان ها با کمک گرفتن چه فنّی توانستند در یک جا ساکن شوند؟

 

الف) دامپروری         ب) خانه سازی            ج) کشاورزی                   د) ساختن ابزار

 

16- اوّلین شهر ها در کنار کدام یک از رود های زیردر ایران به وجود آمد؟

 

الف) دجله                           ب) فرات               ج) کارون                           د) نیل

 

17- به فرمان خداوند آتش برای کدا م پیامبر سرد شد؟

 

الف) حضرت عیسی (ع)     ب) حضرت نوح (ع)     ج) حضرت موسی(ع)     د) حضرت ابراهیم (ع)

 

18- هگمتانه پایتخت چه قومی بود؟

 

الف) ماد                            ب) پارس                   ج) پارت                          د) آشور

 

19 - مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

 

الف : ساختن خانه ()          ب: فراهم کردن غذا ()        ج : نداشتن ابزار ()       د :بی سوادی ()

 

20- کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند؟

 

الف:مادها()                    ب:پارس ها()                       ج: پارت ها()                     د: آشوری ها()

 

21- حضرت موسی (ع) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

 

الف:بابل-نمرود()       ب:مصر-فرعون()       ج:بین النهرین-هیرود()          د: فلسطین فرعون()

 

موفق باشی

 

نوشته شده در جمعه 20/1/89ساعت 11:39 عصر توسط فهیمه شکری نظرات ( 2 ) |


نمونه سوال بنویسیم پایه چهارم


1- اصطلاحات زیر را در یک جمله به کار ببرید .
- جان سالم به در بردن ......................................................................................................
- شانه به شانه .....................................................................................................................
2- کامل کنید .
- از این درو آن در صحبت کردن . یعنی : .........................................................................
- ستارگان مثل .................................................................................................................
- آن قدر تند دوید که .....................................................................................................
- خواب دیدم در مسابقات علمی مدرسه ............................................................................
3- مخالف هر کلمه را بنویسید.
ثروتمند = .................... بیگانه = .....................
ترسو= ......................... جانوران اهلی = ...........................
4-کلمه های داخل کمانکرا تغییردهید.
الف – سر فاطمه به زمین خورد . ( اصابت کردن )
ب ) خورشید گرفته است . ( تیره شدن )
5-واژه های جدید را جایگزین کنید.
در روزگار کهن ، آدمیان دلیل بسیاری از پدیده های طبیعی را نمی دانستند. ( انسان ها )
.................................................................................................................... ( قدیم )
..................................................................................................................... ( اتفاق های )
.....................................................................................................................
6-جدول زیر را کامل کنید.
جمله                                                نهاد                   قید                صفت                 فعل
پرستوهای جوان باید هر سال
لانه ی جدیدی بسازند.

7- با شکل کامل کلمه ی مخفّف زیر ، جمله بسازید .
ره :

 


8-ا توجه به این که امسال ، سال اصلاح الگوی مصرف است. اگر در مصرف آب یا مواد سوختی
صرفه جویی نکنیم چه می شود ؟ ( دو سطر)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

 


9- از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و در مورد آن توضیح دهید.
* درباره ی یکی از ثروت های ملّی کشورمان انشایی بنویسید.
* نامه ای به دوست خود بنویسید و درآن از ضرب المثل هم استفاده کنید.
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

 تاريخ : سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ | 21:57 | نویسنده : اقای محمد رضا خانیان |
  • اخبار
  • قالب بلاگفا